Tarikh-i-Salatin-i-Afghana

Tarikh-i-Salatin-i-Afghana see tarikh-i-shahi.